Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 13. mai 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 4-1, § 4-6, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-8, § 5-9, § 5-10, § 5-11, § 6-1, § 6-5, § 7-1, § 7-2 og § 7-4

Fastsatt av Finansdepartementet 13. mai 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 4-1, § 4-6, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-8, § 5-9, § 5-10, § 5-11, § 6-1, § 6-5, § 7-1, § 7-2 og § 7-4                     

                                                               I
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

Forskriftens notefelt skal lyde:
Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2, § 2-1, § 2-3, § 2-6, § 2-7, § 2-8, § 4-1, § 4-6, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-8, § 5-9, § 5-10, § 5-11, § 6-3, § 6-5, § 7-1, § 7-2, § 7-4, § 8-1, § 9-1, § 10-4, § 10-10, § 10-20, § 10-21, § 10-22, § 10-40, § 10-41, § 11-4, § 11-5, § 11-7, § 13-6, § 14-4, § 14-5, § 14-11, § 14-20, § 14-21, § 15-1, § 16-30, § 16-42, § 16-50, § 17-1 og § 19-2 og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-6.

Ny § 4 skal lyde:
Departementets myndighet etter skattebetalingsloven kapittel 4 delegeres til Skattedirektoratet.

Ny § 5 skal lyde:
Departementets myndighet etter skattebetalingsloven kapittel 5, med unntak av § 5-13 annet ledd og tredje ledd og § 5-13b sjette ledd, delegeres til Skattedirektoratet.

Ny§ 6 skal lyde:
Departementets myndighet etter skattebetalingsloven kapittel 6 delegeres til Skattedirektoratet.

§ 7-1 nytt første ledd skal lyde:
Departementets myndighet etter skattebetalingsloven kapittel 7 delegeres til Skattedirektoratet.

                                                               II
Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov