Forskrift om endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2, 2-1 annet ledd, 5-13 annet ledd, 9-1 annet ledd, 10-10 tredje ledd, 11-5 fjerde ledd, 11-7 annet ledd, 13-6, 14-5 fjerde ledd, 14-20 femte ledd, 16-50 annet ledd og 17-1 tredje ledd.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-3 annet punktum oppheves.

Kapittel 2 skal lyde:

Kapittel 2. Innkrevingsmyndigheter

§ 2-1 Omkostninger og gebyr fastsatt i medhold av tolloven

    Tolletaten er innkrevingsmyndighet for omkostninger og gebyr fastsatt i medhold av tolloven, jf. skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav a, likevel slik at skattekontoret forestår innkreving etter skattebetalingsloven kapittel 14. Tolletatens myndighet etter første punktum omfatter ikke gebyr etter tolloven § 16-17.

§ 5-13-1 skal lyde:

§ 5-13-1.Meldinger til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret mv.

(1) Arbeidsgivere innen fiske- og fangstvirksomhet som er unntatt fra plikten til å sende meldinger til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, jf. folketrygdloven § 25-1, skal sende melding til skattekontoret ved inntak av medlem i lag for fiske eller fangst. Slik melding skal gis innen 8 dager etter inntakingen. Dersom det er gått mer enn et halvt år siden laget sist avsluttet fisket eller fangsten, skal det sendes ny melding for alle medlemmer i laget.

(2) Skattedirektoratet kan bestemme at arbeidsgiver, oppdragsgiver og mellommann skal gi melding til skattekontoret.

§ 5-13-2 skal lyde:

§ 5-13-2.Opplysningsplikten

(1) Arbeidsgiver plikter å gi de opplysninger og dokumenter som skattekontoret anmoder om, og som er nødvendig for å kontrollere at arbeidsgiver gjennomfører skattetrekk, innretter sin bokføring og sender inn opplysninger om forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn, oppgjørslister, trukket skattetrekk i samsvar med gjeldende bestemmelser.

(2) Opplysninger som nevnt i første ledd skal også gis når Riksrevisjonen krever det.

(3) I aksjeselskaper og skattemessig likestilte selskaper, foreninger, stiftelser mv. påhviler opplysningsplikten enhver ledende tillitsmann eller funksjonær som har myndighet til å gi regnskapsfører eller kasserer ordre eller direktiver om arbeidsoppgaver som er nevnt i første ledd. I private arbeidsforhold har begge ektefeller opplysningsplikt.

(4) Ved kontroll etter skattebetalingsloven § 5-13 skal arbeidsgiveren eller den som har ansvaret for regnskapsføringen være til stede og legge fram de regnskaper, den dokumentasjon og de øvrige opplysninger som kontrolløren finner har betydning for gjennomføringen av kontrollen.

(5) Arbeidsgiver plikter å gi de opplysninger som skattekontoret anmoder om, og som er nødvendig for at forskuddstrekk og forskuddsskatt kan bli fastsatt eller regulert etter gjeldende bestemmelser.

§ 9-1-2 skal lyde

§ 9-1-2. Betaling av toll og avgifter mv.

(1) Betaling av toll- og avgifter som oppstår ved innførsel som ikke belastes tollkreditten eller dagsoppgjørsordningen, skal skje til Tolletaten. Kontant betaling av dagsoppgjør kan skje til Tolletaten. Ved på- og omregistrering kan betaling av omregistreringsavgift samt skyldig årsavgift og vektårsavgift skje hos Statens vegvesen.

(2) Trygdeavgift fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten i medhold av skatteforvaltningsloven betales til det organ Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

(3) Krav som nevnt i første ledd første og annet punktum og § 14-11-3, kan betales kontant til angitt betalingsmottaker.

§ 9-1-3 skal lyde:

§ 9-1-3.Oppgjør av arbeidsgiveravgift fra statlige regnskapsførere

Statlige regnskapsførere som har mellomregnskapskonto med Finansdepartementet skal ikke innbetale beregnet arbeidsgiveravgift til skattekontoret, men inntektsføre driftsbeløpet direkte i kasserapport.

§ 9-1-4 skal lyde:

§ 9-1-4.Oppgjør av arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet (statsforvaltningen)

De deler av statens forvaltningsvirksomhet (statsforvaltningen) som er unntatt fra å levere opplysninger om arbeidsgiveravgift etter reglene i forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet er unntatt fra å betale arbeidsgiveravgift til skattekontoret.

§ 10-10-6 skal lyde:

§ 10-10-6.Skjerpet betaling

(1) Har arbeidsgiveren vist vesentlig forsømmelse av sine plikter etter skattebetalingsloven eller forskrift gitt i medhold av loven, kan skattekontoret gi arbeidsgiveren pålegg om skjerpet betaling for forskuddstrekk.

(2) I pålegget om skjerpet betaling skal skattekontoret opplyse fra hvilket tidspunkt pålegget gjelder og hvordan det skal gjennomføres. Pålegget skal sendes arbeidsgiveren i rekommandert brev eller på annen påviselig måte. Oppstår det tvil om når meldingen er mottatt, anses den mottatt 8 dager etter at skattekontoret har innlevert den til poststedet.

(3) Arbeidsgiveren skal sende de trukne beløpene til skattekontoret til de tider som er fastsatt i pålegget.

(4) Skattekontoret kan til enhver tid endre eller trekke tilbake pålegg om skjerpet betaling. Skriftlig melding skal i tilfelle sendes til arbeidsgiveren.

(5) Tilsvarende gjelder for oppgjør av utleggstrekk, jf. skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd.

§ 11-1-2 skal lyde:

§ 11-1-2.Utsettelse med forsinkelsesrenteberegning av forskuddsskatt

     Ved for sent innbetalt forskuddsskatt kan renteberegningen utsettes til etter avregningen, jf. skattebetalingslovens kapittel 7.

§ 11-1-4 skal lyde:

§ 11-1-4.Beregning av forsinkelsesrenter når skatte- eller avgiftskravet blir dekket ved utleggstrekk

Når skatte- eller avgiftskravet innkreves ved utleggstrekk nedlagt etter skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd, anses trekket som gjennomført den første dagen i den oppgjørsperioden trekket er foretatt i.

§ 11-4-1 annet ledd skal lyde:

 (2) Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Utleggstrekk nedlagt etter skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd regnes som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.

§ 11-5-1 annet ledd skal lyde:

2) Dersom utskrevet forskuddsskatt dekkes ved utleggstrekk nedlagt etter skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd, regnes beløpet som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.

§ 11-5-2 skal lyde:

§ 11-5-2.Rentegodtgjørelse til personlige skattytere ved forhåndsfastsetting

     Skattytere som etter forhåndsfastsetting får utbetalt overskytende forskudd på skatt, eller negativ skatt som følge av at fastsatt fradrag overstiger fastsatt skatt, gis rentegodtgjørelse etter følgende regler:

  1. Når utbetalingen skjer senere enn 1. juli i inntektsåret, godtgjøres renter med rentesats etter skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum, redusert med 22 pst., beregnet fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Er det innbetalt tilleggsforskudd beregnes renter fra fristen for betaling av tilleggsforskudd etter § 4-7.
  2. Tilleggsforskudd tilbakebetales før annet forskudd. Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Dersom utskrevet forskuddsskatt dekkes ved utleggstrekk nedlagt etter skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd, regnes beløpet som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.

§ 13-6-1 første ledd bokstav s skal lyde:

s) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende krav som nevnt i bokstav j til r foran dekkes sammen med det krav de er knyttet til før dekning av neste krav i rekkefølgen.

§ 14-5-1 annet ledd første punktum skal lyde:

Skattekontoret beholder ett eksemplar av trekkpålegget.

§ 14-5-3 skal lyde:

§ 14-5-3.Oppgave over foretatt utleggstrekk

     Sammen med oppgjør av trekkbeløpet nedlagt etter skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd, skal den trekkpliktige sende oppgave på fastsatt blankett (oppgjørsliste for utleggstrekk). Trekkpliktige som av bokføringstekniske grunner ikke kan benytte blanketten, kan gi oppgave på annen måte, med de samme opplysningene.

§ 14-5-5 skal lyde:

§ 14-5-5.Korrigering av trekk

(1) Den trekkpliktige skal foreta korreksjon når utleggstrekk ved en feil er beregnet for høyt eller når det er trukket i en godtgjørelse eller ytelse som ikke omfattes av trekkpålegget. Der trekkpliktige skal sende oppgjørsliste, skal korreksjoner foretatt etter at trekkbeløpet er sendt den som har pålagt trekket, gå fram av oppgjørsliste.

(2) Skattekontoret skal foreta tilbakebetaling av trekkbeløp dersom skyldneren krever det og den trekkpliktige er avskåret fra å foreta korreksjon etter første ledd.

§ 14-5-6 annet ledd skal lyde:

(2) Søknad om stansing, nedsetting eller annen endring av utleggstrekk sendes til skattekontoret. Søknaden skal uten ugrunnet opphold tas under behandling, og melding om avgjørelsen i saken skal straks sendes søkeren. Medfører avgjørelsen endringer i trekkpålegget, skal den trekkpliktige underrettes.

§ 14-5-7 skal lyde:

§ 14-5-7.Fritaking for utleggstrekk i feriegodtgjørelse mv.

Skattekontoret bestemmer om og i tilfelle i hvilken utstrekning utleggstrekket skal stanses i ferietiden og før jul, og ellers når det utbetales feriegodtgjørelse.

Ny § 14-5-11 skal lyde:

§ 14-5-11. Utleggstrekk som ikke skal følge reglene § 14-5 annet ledd

Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd gjelder ikke for utleggstrekk som er nedlagt til dekning av følgende krav:

  1. Skatte- og avgiftskrav som nevnt i skattebetalingsloven § 1-1 annet ledd bokstav d, f - k, samt tilknyttede krav som nevnt i skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav a og b,
  2. tvangsmulkt etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 43, tolloven § 16-16, kassasystemlova § 7, og skatteforvaltningsloven § 14-1 for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-7, 8-10, 8-12, 8-13, 10-1, 10-2, 10-3, 10-5, 10-6, 10-7 og § 11-1, jf. skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav c,
  3. sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden, tilkjent staten på skatte- og avgiftsområdet ved dom eller i avtale, jf. skattebetalingsforskriften § 1-2-2, når disse er tilknyttet krav som nevnt i bokstav a og b,
  4. avgifter som nevnt i forskrift 13. desember 2000 nr. 1253 om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport og forskrift 20. desember 2012 nr. 1417 om forskningsavgift på landbruksprodukter, jf. skattebetalingsloven § 1-2-1,
  5. trygdeavgift fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten i medhold av skatteforvaltningsloven, jf. skattebetalingsloven § 2-1-5.

§ 14-20-11 tredje ledd skal lyde:

(3) Endringer i foretakets navn, adresse, styresammensetning eller forhold som er opplyst i søknaden skal omgående meddeles skattekontoret.

§ 16-50-4 fjerde ledd skal lyde:

(4) Spørsmål om fastsettelse av medansvar for kjøper kan tas opp innen de frister som gjelder for den næringsdrivende etter skatteforvaltningsloven § 12-6.

§ 16-50-5 oppheves.

§ 17-1 skal lyde:

§ 17-1. Prosessordningen i innfordringssaker

   Departementets myndighet etter skattebetalingsloven § 17-1 tredje ledd delegeres til Skattedirektoratet.

II

Endringene under I trer i kraft 1. november 2020.

Tilhørende lov