Forskrift om oppheving av forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-7 nr. 6, lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13b sjette ledd og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-8 sjette ledd.

I

Forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv. oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov