Forskrift om endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 23. august 2022 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 11-7, 16-30 og 16-50.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

  • 11-2-1 første punktum skal lyde:

     Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-2 skal følgende ikke inngå i beregningsgrunnlaget: tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt for mye utbetalt rentegodtgjørelse etter skattebetalingsloven § 11-3 og § 11-4.

  • 11-4-1 første ledd skal lyde:

(1) Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-4 skal også tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2 og § 11-5 inngå i beregningsgrunnlaget.

 

  • 16-30-1 annet ledd skal lyde:

(2) Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke renter og tilleggsskatt.

 

  • 16-50-6 tredje ledd første punktum skal lyde:

Kjøper har rett til å bli gjort kjent med opplysninger som angår den næringsdrivendes skattefastsetting og/eller merverdiavgiftsfastsetting og som danner grunnlag for ansvarskravet mot kjøper.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov