Forskrift 3. februar 2012 om endring av forskrift 21. desember 2007 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 3. februar 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2 og § 2-7.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-2 bokstavene f til og med m skal lyde:

f) sakskostnader tilkjent staten i sivile saker, unntatt sakskostnader knyttet til skatte- og avgiftssaker,
g) erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten ved dom eller i avtale, unntatt erstatnings- eller regresskrav på skatte- og avgiftsområdet,
h) tvangsmulkt etter lov 21. desember 2005 nr 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 8,
i) tvangsmulkt etter finansieringsvirksomhetsloven § 5-2,
j) tvangsmulkt etter forsikringsvirksomhetsloven § 16-1 annet ledd,
k) tvangsmulkt etter verdipapirhandelloven § 17-1 fjerde ledd,
l) overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 17-4 og
m) vinningsavståelse etter verdipapirhandelloven § 17-2.

II

Endringene trer i kraft straks. Endringene omfatter også krav oppstått før ikrafttredelsen.

Tilhørende lov