Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 3. februar 2012 om endring av forskrift 21. desember 2007 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 3. februar 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2 og § 2-7.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-2 bokstavene f til og med m skal lyde:

f) sakskostnader tilkjent staten i sivile saker, unntatt sakskostnader knyttet til skatte- og avgiftssaker,
g) erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten ved dom eller i avtale, unntatt erstatnings- eller regresskrav på skatte- og avgiftsområdet,
h) tvangsmulkt etter lov 21. desember 2005 nr 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 8,
i) tvangsmulkt etter finansieringsvirksomhetsloven § 5-2,
j) tvangsmulkt etter forsikringsvirksomhetsloven § 16-1 annet ledd,
k) tvangsmulkt etter verdipapirhandelloven § 17-1 fjerde ledd,
l) overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 17-4 og
m) vinningsavståelse etter verdipapirhandelloven § 17-2.

II

Endringene trer i kraft straks. Endringene omfatter også krav oppstått før ikrafttredelsen.

Tilhørende lov