Delegasjon av myndighet til Skattedirektoratet til å bestemme at Statens innkrevingssentral skal utøve myndighet som er lagt til skattekontoret etter skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 18. november 2019 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 2-2 (1) annet punktum.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov