Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 4. mars 2013 med hjemmel i lov 7. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2.

                                           I
§ 1-2-1 første ledd bokstav b skal lyde:

b. forskrift 20. desember 2012 nr. 1417 om forskningsavgift på landbruksprodukter

                                          II
Endringen trer i kraft straks.

Tilhørende lov