Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 4. mars 2013 med hjemmel i lov 7. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2.

                                           I
§ 1-2-1 første ledd bokstav b skal lyde:

b. forskrift 20. desember 2012 nr. 1417 om forskningsavgift på landbruksprodukter

                                          II
Endringen trer i kraft straks.

Tilhørende lov