Delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, særavgiftsloven § 4 tredje punktum og merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2015 med hjemmel Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 4 tredje punktum og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 19-3 første ledd.

I

Finansdepartementets myndighet til å fatte vedtak om fritak for eller nedsettelse av avgiftskrav, herunder tilleggsavgift og renter, etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 4 tredje punktum og merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd delegeres til Tolldirektoratet.

Myndighetene kan videredelegeres.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2016, og gjelder til og med 31. desember 2016.

 

Tilhørende lov