Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 5. mai 2021 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-6-2 fjerde ledd skal lyde:

(4) Andel innblandet biodiesel i mineraloljen inngår ikke i avgiftsgrunnlaget.

§ 3-6-2 nytt femte og sjette ledd skal lyde:

(5) Med mindre avgiften beregnes etter sjette ledd, skal importører kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineralolje. Tilsvarende krav til dokumentasjon gjelder for andel bioetanol i bensin og biogass og hydrogen i naturgass og LPG.

(6) Registrerte virksomheter som omfattes av rapporteringsplikten på bærekraftskriterier etter produktforskriften § 3-10, kan for bioetanol og biodiesel beregne avgiften etter massebalansesystemet slik det fremgår av nevnte bestemmelse. Sertifikatene som fulgte drivstoffet legges da til grunn for avgiftsberegningen ved innførsel eller ved uttak fra godkjent lokale. Dersom virksomheten velger å benytte denne måten å fastsette avgiften på, skal det gjøres på samme måte for alle innførsler og uttak fra godkjent lokale i skattleggingsperioden. Virksomheten skal føre en nøyaktig liste over sertifikater som benyttes ved beregningen.

§ 3-9-1 annet ledd og tredje ledd skal lyde:

(2) Som bensin anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 10 volumprosent destillerer over ved 20 °C og hvor mer enn 90 volumprosent destillerer over ved mindre enn 210 °C (ASTM D 86-metoden). Som bensin anses også blandinger dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som motordrivstoff.

(3) Som bioetanol anses flytende drivstoff fremstilt av biomasse og som egner seg for bruk i en bensinmotor til framdrift av motorvogn. Som bioetanol anses også blandinger dersom bioetanol er hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som motordrivstoff.

§ 3-9-2 nytt annet og tredje ledd skal lyde:

(2)  Med mindre avgiften beregnes etter tredje ledd skal importører kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel bioetanol i blandingen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av mengde bioetanol i blandingen.

(3) Registrerte virksomheter som omfattes av rapporteringsplikten på bærekraftskriterier etter produktforskriften § 3-10, kan for bioetanol beregne avgiften etter massebalansesystemet slik det fremgår av nevnte bestemmelse. Sertifikatene som fulgte drivstoffet legges da til grunn for avgiftsberegningen ved innførsel eller ved uttak fra godkjent lokale. Dersom virksomheten velger å benytte denne måten å fastsette avgiften på, skal det gjøres på samme måte for alle innførsler og uttak fra godkjent lokale i skattleggingsperioden. Virksomheten skal føre en nøyaktig liste over sertifikater som benyttes ved beregningen.

§ 3-10-3 skal lyde:

§ 3-10-3. Avgiftsgrunnlag og -beregning

(1) Avgiften beregnes pr. standardliter. Andel innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget.

(2)  Med mindre avgiften beregnes etter tredje ledd skal importører kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i blandingen. Produsenter føre nøyaktig måling av mengde biodiesel i blandingen.

(3) Registrerte virksomheter som omfattes av rapporteringsplikten på bærekraftskriterier etter produktforskriften § 3-10, kan for biodiesel beregne avgiften etter massebalansesystemet slik det fremgår av nevnte bestemmelse. Sertifikatene som fulgte drivstoffet legges da til til grunn for avgiftsberegningen ved innførsel eller ved uttak fra godkjent lokale. Dersom virksomheten velger å benytte denne måten å fastsette avgiften på, skal det gjøres på samme måte for alle innførsler og uttak fra godkjent lokale i skattleggingsperioden. Virksomheten skal føre en nøyaktig liste over sertifikater som benyttes ved beregningen.

§ 3-11-2 annet og nytt tredje ledd skal lyde:

(2)  Med mindre avgiften beregnes etter fjerde ledd skal importører kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i blandingen. Produsenter føre nøyaktig måling av mengde biodiesel i blandingen.

(3) Registrerte virksomheter som omfattes av rapporteringsplikten på bærekraftskriterier etter produktforskriften § 3-10, kan for biodiesel beregne avgiften etter massebalansesystemet slik det fremgår av nevnte bestemmelse. Sertifikatene som fulgte drivstoffet til grunn for avgiftsberegningen ved innførsel eller ved uttak fra godkjent lokale. Dersom virksomheten velger å benytte denne måten å fastsette avgiften på, skal det gjøres på samme måte for alle innførsler og uttak fra godkjent lokale i skattleggingsperioden. Virksomheten skal føre en nøyaktig liste over sertifikater som benyttes ved beregningen. 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov