Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-7-4 annet ledd skal lyde:  

(2) Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell: 

 

Refusjon (øre/l) ved forskjellige rensegrader (%)

Pst. svovel i oljen

10–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

75–84

85–94

95–100

T.o.m. 0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Over 0,05 t.o.m. 0,25

0

0

0

0

0

0

13,3

13,3

13,3

0,25 t.o.m. 0,50

0

0

0

13,3

13,3

13,3

13,3

26,6

26,6

0,50 t.o.m. 0,75

0

0

13,3

13,3

13,3

26,6

26,6

26,6

39,9

0,75 t.o.m. 1,00

0

13,3

13,3

26,6

26,6

26,6

39,9

39,9

53,2

§ 3-9-5 sjette ledd skal lyde:

(6) Skattekontoret utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:

 

Bensinforbruk:

Tilskudd kr:

Under 100 liter

0 kr

100–299 liter

1 246 kr

300–599 liter

2 364 kr

600–899 liter

3 652 kr

900-1 199 liter

4 826 kr

1 200–1 499 liter

5 990 kr

1 500 liter og over

7 488 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

Nytt kapittel 3-21 skal lyde:
Kapittel 3-21. Veibruksavgift på naturgass
§ 3-21-1 Saklig virkeområde
(1) Avgiftsplikten omfatter naturgass som leveres fyllestasjon, og som skal benyttes til framdrift av motorvogn.
(2) Som naturgass anses også blandinger dersom naturgass er hovedbestanddel. Blandinger hvor andelen naturgass er mindre enn 50 volumprosent omfattes ikke av avgiftsplikten.
(3) Avgiften beregnes i tillegg til CO₂ -avgift.

§ 3-21-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning
(1) Avgiften på naturgass beregnes per standardkubikkmeter (Sm3).
(2) Andelen innblandet biogass i naturgass inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Andelen biogass må dokumenteres. Dette gjelder tilsvarende for andel hydrogen i naturgass (hytan/naturalhy).

§ 3-21-3 Avgiftsfritak ved utførsel
Det gis fritak for avgift ved utførsel dersom det utføres over 300 Sm3 naturgass.

§ 3-21-4 Unntak for gass levert til annen bruk enn framdrift av motorvogn
(1) Naturgass som leveres fra registrert virksomhet eller fyllestasjon, og brukes til annet enn framdrift av motorvogn er ikke omfattet av avgiftsplikten.
(2) Levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal dokumenteres. Erklæringen kan gjelde for ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(3) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-21-6.

§ 3-21-5 Fritak for gass levert til traktorer m.m.
(1) Det gis fritak for gass levert fra registrert virksomhet eller fyllestasjon til bruk i traktorer, samt motorvogner registrert på kjennemerker med lysegule tegn på sort bunn.
(2) Det gis fritak for gass levert fra registrert virksomhet eller fyllestasjon til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper.
(3) Levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal kunne sannsynliggjøres. Erklæringen kan gjelde for ett år. Den som avgir erklæring er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(4) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-21-6.

§ 3-21-6 Levering fra ikke-registrert virksomhet – kreditering av avgift
(1) Ikke-registrert virksomhet som har levert gass uten avgift etter §§ 3-21-4 og 3-21-5 kan kreve at leverandør krediterer avgiften. Den ikke-registrerte virksomheten må avgi erklæring om mengde gass som er levert uten avgift. Opplysninger om kundeforhold mv. skal ikke framkomme av erklæringen. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(2) Ikke-registrert virksomhet skal oppbevare erklæringen fra bruker i ti år etter at den er avgitt.
(3) Registrert virksomhet som har kreditert ikke-registrert virksomhet for avgift kan føre denne til fradrag i avgiftsoppgaven. Det er et vilkår for fradrag at virksomheten har mottatt erklæring om bruken. 

§ 4-4-3 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Som oppdrag anses også transport mellom norsk fastland og innretninger som nevnt i tredje ledd.

§ 4-8-1 første ledd skal lyde:
Det gis refusjon for betalt veibruksavgift på bensin med mineralsk opphav, veibruksavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel), veibruksavgift på naturgass til framdrift av motorvogn, veibruksavgift på bioetanol, og biodiesel som omfattes av omsetningskrav og CO₂ -avgift på mineralske produkter levert til motorvogner tilhørende fremmede lands diplomatiske tjenestemenn som er tilsatt her og er offisielt anmeldt. Det samme gjelder for bensin og olje til framdrift av motorvogn (autodiesel) og veibruksavgift på naturgass som nyttes av utsendt generalkonsul, konsul og visekonsul i den utstrekning tilsvarende norske tjenestemenn nyter samme fordel i vedkommende fremmede land.

§ 5-2 bokstav c oppheves.
§ 5-2 bokstav d blir bokstav c.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Tilhørende lov