Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 6. mars 2017 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde:
(4) For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på utslipp av NOx, flypassasjeravgift og avgift på trafikkforsikringer oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-19-4, § 3-22-3 og § 3-23-3.

§ 2-7 annet ledd skal lyde:
(2) Ikke registrerte importører kan søke skattekontoret om refusjon.

§ 3-2-4 nåværende fjerde ledd blir tredje ledd.

§ 3-9-6 første ledd skal lyde:
(1) Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i skattemeldingen dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg.

§ 3-12-10 første ledd siste punktum oppheves.

§ 3-12-13 første ledd annet punktum skal lyde:
Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf. § 3-12-8.

§ 3-18-2 sjette ledd skal lyde:
(6) Dersom avgiftsgrunnlaget ikke kan fastsettes etter første eller femte ledd, benyttes det grunnlaget som skattemyndighetene finner mest sannsynlig.

§ 3-21-7 skal lyde:
§ 3-21-7. Plikt til å levere skattemelding
Virksomheter som er registrert for veibruksavgift på naturgass plikter ikke å levere skattemelding.

Overskriften til kapittel 3-23 skal lyde:
Kap. 3-23. Avgift på trafikkforsikringer

§ 4-10-1 tredje ledd skal lyde:
(3) Importører kan søke skattekontoret om refusjon av betalt avgift dersom varen leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate merverdiavgiftsområdet.

§ 7-1 første ledd skal lyde:
(1) Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges skattemyndighetene.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov