Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 28. november 2013 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                         I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-6-7 første, femte og nytt sjette ledd skal lyde:

(1) Ved levering av naturgass og LPG til industri og bergverk skal det betales redusert sats.

(5) Levering av gass med redusert sats kan skje mot skriftlig bekreftelse på at bruker er registrert i berettiget næringsundergruppe (næringskode) i Enhetsregisteret. Bruker skal også avgi en erklæring om hvor stor andel av gassen som skal benyttes i forbindelse med industriproduksjon eller bergverksdrift. Bruken skal kunne sannsynliggjøres. Erklæringen kan gjelde i ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren skal oppbevare dokumentasjonen i ti år.

(6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med full avgiftssats av sin leverandør kan månedlig kreve å få differansen mellom full og redusert sats kreditert etter reglene i § 3-6-12.

§ 3-6-8 skal lyde:

§ 3- 6- 8 Fritak for gass brukt i visse kraftintensive prosesser
(1) Naturgass og LPG som leveres til bruk i kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser er fritatt for avgift.

(2) Levering av gass uten avgift kan skje mot en erklæring fra bruker hvor det framgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Erklæringen kan gjelde i ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.

(3) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-6-12.

§ 3-6-9 skal lyde:

§ 3-6-9 Fritak for gass til veksthusnæringen
(1) Naturgass og LPG som leveres til bruk i veksthusnæringen er fritatt for avgift.

(2) Levering av gass uten avgift kan skje mot en erklæring fra bruker hvor det framgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Erklæringen kan gjelde i ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.

(3) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-6-12.

Ny § 3-6-12 skal lyde:

§ 3-6-12 Levering fra ikke-registrert virksomhet - kreditering av avgift
(1) Ikke-registrert virksomhet som har levert gass med redusert sats eller uten avgift etter § 3-6-7, § 3-6-8 eller § 3-6-9 kan kreve at leverandør krediterer avgiften. Den ikke-registrerte virksomheten må avgi erklæring om mengde gass som er levert med redusert sats eller uten avgift. Opplysninger om kundeforhold mv. skal ikke framkomme av erklæringen. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.

(2) Ikke-registrert virksomhet skal oppbevare erklæringen fra bruker i ti år etter at den er avgitt. Det samme gjelder bekreftelse på næringsundergruppe, jf. § 3-6-7. Dokumentasjonen må oppbevares på en slik måte at den kan kontrolleres.

(3) Registrert virksomhet som har kreditert ikke-registrert virksomhet for avgift kan føre denne til fradrag i avgiftsoppgaven. Det er et vilkår for fradrag at virksomheten har mottatt erklæring om bruken og eventuell bekreftelse på næringsundergruppe.

                                                        II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. 

 

Tilhørende lov