Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2015 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

Overskriften til kapittel 3-9 skal lyde:

Veibruksavgift på bensin med mineralsk opphav

§ 3-9-1 nytt annet ledd skal lyde:

(2) Andelen innblandet bioetanol i bensinen inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel bio­etanol i bensinen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av bioetanol i bensinen.

Nåværende andre og tredje ledd blir tredje og fjerde ledd.

Overskriften til kapittel 3-11 skal lyde:

Veibruksavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

§ 3-11-1 første ledd skal lyde:

(1) Avgiftsplikten omfatter mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel).

§ 3-11-1 annet ledd fjerde punktum skal lyde:

Avgiften beregnes i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift.

§ 3-11-1 tredje ledd oppheves og fjerde ledd blir nytt tredje ledd. 

§ 3-11-2 annet ledd skal lyde:

Andelen innblandet biodiesel i mineralolje inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel bio­diesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineraloljen.

§ 3-11-7 oppheves.  §§ 3-11-8 og 3-11-9 blir §§ 3-11-7 og 3-11-8.

§ 3-11-7 første ledd skal lyde:

§ 3-11-7. Særskilt avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje

(1) Merket mineralolje kan benyttes til de anvendelsesområder som er angitt i Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff § 3. Annen bruk av merket mineralolje anses som urettmessig.

Tredje ledd oppheves og fjerde til syvende ledd blir nye tredje til sjette ledd.

Tredje ledd skal lyde:

(3) Dersom det urettmessig er benyttet merket mineralolje, skal det beregnes avgift etter følgende tabell: 

Motorvognens tillatte totalvekt i kg

Avgift kr

0-3 499

  20 000

3 500-7 499

  40 000

7 500-14 999

  60 000

15 000-19 999

  80 000

20 000 og over

100 000

Fjerde ledd første punktum skal lyde:

(4) Avgiften nedsettes forholdsmessig dersom det dokumenteres at det på kjøretøyet ikke kan ha vært benyttet merket mineralolje urettmessig i en toårsperiode fra oppdagelsestidspunktet.

Nytt kapittel 3-21 skal lyde:

Kap. 3-21. Veibruksavgift på bioetanol og biodiesel som omfattes av omsetningskrav

§ 3-21-1. Saklig virkeområde

Avgiftsplikten omfatter bioetanol og biodiesel  som omfattes av omsetningskravet i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 3-3.

§ 3-21-2. Avgiftsgrunnlag og -beregning

(1) Avgiften beregnes per standardliter.

(2) Ved overoppfyllelse av omsetningskravet etter produktforskriften § 3-3, er det valgfritt hvilke mengder av den omsatte bioetanolen eller biodieselen som legges til grunn for avgiftsberegningen.

§ 3-21-3. Innrapportering og betaling av avgift på bioetanol og biodiesel

(1) Registrerte virksomheter skal for hver måned innrapportere den samlede omsetning av bioetanol og biodiesel som vil kunne regnes som en del av oppfyllelsen av kravene til omsetning av biodrivstoff etter produktforskriften § 3-3. 

(2) Avgift skal innrapporteres og betales for den bioetanol og biodiesel som omfattes av første ledd, begrenset oppad til 5,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff for vedkommende periode.

(3) Dersom innberettet mengde drivstoff etter annet ledd er høyere eller lavere enn 5,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff pr kalenderår, innrapporteres dette på første avgiftsoppgave etter at rapportering etter produktforskriften § 3-10 er gjennomført.

(4) I tilfeller der omsetningskravet etter produktforskriften § 3-3 oppfylles av flere registrerte virksomheter samlet, skal den enkelte registrerte virksomhet innrapportere og betale avgift for sin andel av den samlede oppfyllelse.

§ 3-21-4 Innrapportering og betaling for 2015 – overgangsordning

For bioetanol og biodiesel der avgiftsplikten oppstår i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2015 skal det betales avgift av den delen av biodrivstoffet som omfattes av omsetningskravet etter produktforskriften § 3-3 for det samlede omsetningsåret 2015.

§ 4-8-1 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Det gis refusjon for betalt veibruksavgift på bensin med mineralsk opphav, veibruksavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel), veibruksavgift på bioetanol, og biodiesel som omfattes av omsetningskrav og CO2-avgift på mineralske produkter levert til motorvogner tilhørende fremmede lands diplomatiske tjenestemenn som er tilsatt her og er offisielt anmeldt.

§ 5-13 første, tredje og fjerde ledd skal lyde:

(1) Tollvesenet, Statens vegvesen og politiet kan når som helst uten varsel kontrollere mo­torvogner, herunder drivstofftanken eller deler av motoren, for å påse at bestemmelsene om bruk av merket mineralolje blir overholdt.

(3) Dersom det er mistanke om at merket mineralolje er benyttet urettmessig, skal en prøve av drivstoffet sendes Tollaboratoriet via tollregionen. Tollaboratoriet gir en skriftlig ut­talelse om prøven. Uttalelsen skal legges til grunn ved en eventuell beregning av avgift etter § 3-11-8. Prøven anses å inneholde merket mineralolje når andelen av merket mineralolje overstiger tre prosent. 

(4) Forhandlere av merket mineralolje skal på forespørsel gi tollvesenet opplysninger om kunder og kundeforhold.

II

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2015.

Tilhørende lov