Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 23. september 2016 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

Ny § 3-3-9 skal lyde:

§ 3-3-9. Avgiftsfri levering av legemidler
(1) Levering av udenaturert teknisk etanol kan kun skje fra produsenter eller importører som er registret etter bestemmelsen i § 5-1.
(2) Levering uten avgift av produkter som anses som legemidler etter legemiddellovgivningen og som hører under tolltariffens posisjon 22.08 kan skje til apotek for salg til forbruker.

Gjeldende § 3-3-9 til § 3-3-13 blir § 3-3-10 til § 3-3-14.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov