Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 2012 med hjemmel i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 1 fjerde ledd og i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1.

Fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 2012 med hjemmel i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 1 fjerde ledd og i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-9 Avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen

Avgiftsfritak og reduserte satser etter § 3-6-6 første ledd annet punktum, § 3-6-7 første ledd, § 3-12-4, § 3-12-5, § 4-3-1, § 4-3-2, § 4-5-1 første ledd, § 4-5-2 første ledd og § 4-6-1 annet ledd oppfyller vilkårene i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, art. 25 i forordning (EF) nr. 800/2008 (EUT L 214, 9.8.2008, s. 3).

II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov