Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2020 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-7-4 annet ledd skal lyde:

(2) Det gis refusjon etter følgende tabell:

Refusjon (øre per liter) ved forskjellige rensegrader (%)

 

Rensegrad

Pst. svovel i oljen

10–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

75–84

85–94

95–100

T.o.m. 0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Over 0,05 t.o.m. 0,1

0,0

0,0

0,0

14,02

14,02

14,02

14,02

14,02

14,02

Over 0,1 t.o.m. 0,2

0,0

0,0

0,0

14,02

14,02

14,02

28,04

28,04

28,04

Over 0,2 t.o.m. 0,3

0,0

14,02

14,02

14,02

14,02

28,04

42,06

42,06

42,06

Over 0,3 t.o.m. 0,4

0,0

14,02

14,02

28,04

28,04

28,04

42,06

56,08

56,08

Over 0,4 t.o.m. 0,5

14,02

14,02

28,04

28,04

42,06

42,06

56,08

70,1

70,1

Over 0,5 t.o.m. 0,6

14,02

28,04

28,04

42,06

42,06

56,08

70,1

84,12

84,12

Over 0,6 t.o.m. 0,7

14,02

28,04

42,06

42,06

56,08

70,1

70,1

98,14

98,14

Over 0,7 t.o.m. 0,8

14,02

28,04

42,06

56,08

70,1

70,1

84,12

112,16

112,16

Over 0,8 t.o.m. 0,9

28,04

42,06

42,06

56,08

70,1

84,12

98,14

112,16

126,18

Over 0,9 t.o.m. 1

28,04

42,06

56,08

70,1

84,12

98,14

112,16

126,18

140,2

§ 3-9-5 sjette ledd skal lyde:

(6) Skattekontoret utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:

Bensinforbruk: Tilskudd kr:
Under 100 liter  0 kr
100–299 liter 1 253 kr
300–599 liter  2 380 kr
600–899 liter   3 632 kr
900–1 199 liter  4 760 kr
1 200–1 499 liter   6 012 kr
1 500 liter og over 7 515 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis

§ 3-10-6 oppheves.

§ 3-11-1 sjette ledd skal lyde:

(6) For mineralolje beregnes avgiften i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift

Kapittel 3-17 oppheves.

Overskriften til § 3-23-4 skal lyde:

§ 3-23-4.Avgiftsgrunnlag, -grupper, -sats, og -beregning

§ 3-23-4 nytt tredje ledd skal lyde:

(3) For motorvogner i avgiftsgruppe f som også omfattes av en avgiftsgruppe med lavere avgift, skal den laveste satsen benyttes.

Overskriften til kapittel 4-3 skal lyde:

Kap. 4-3. Fartøy i næring i innenriks sjøfart

§4-3-1 skal lyde:

§ 4-3-1 Saklig virkeområde

(1) Registrerte virksomheter kan levere mineralolje mv. uten grunnavgift til bruk om bord i fartøy i næring i innenriks sjøfart.

(2) Som fartøy i næring anses ikke fartøy i opplag, fartøy som er varig tatt ut av fart, fartøy brukt til bosted, hotell, kontor, verksted, lager, eller som er under reparasjon, bygging, ombygging, eller er satt i dokk eller lignende.

(3) Med innenriks sjøfart menes fart i norsk territorialfarvann.

(4) Fartøyet skal være registrert i norsk skipsregister eller skipsregister i et annet EØS-land.

(5) Den fritaksberettigede skal være registrert i foretaksregisteret, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.

(6) Fritaket omfatter ikke fartøy som driver fiske og fangst.

(7) For avgiftsbelagte produkter gis det refusjon tilsvarende betalte avgifter.

§ 4-3-2 oppheves.

§ 4-3-3 første ledd første punktum skal lyde:

Den fritaksberettigede skal ved levering avgi erklæring til den registrerte virksomheten om at produktene kun er til bruk som nevnt i § 4-3-1 og at fartøyet utelukkende brukes i den fritaksberettigedes næringsvirksomhet.

§ 4-3-3 tredje ledd første punktum skal lyde:

Generelle erklæringer om at fartøyet utelukkende brukes i den fritaksberettigedes næringsvirksomhet og oppfyller vilkårene i dette kapittelet, kan gis av rederiet, jf. første ledd tredje punktum.

§ 4-10-1 første ledd første punktum skal lyde:

Drikkevareemballasje, alkoholfrie drikkevarer mv., alkohol, tobakkvarer og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom de leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate merverdiavgiftsområdet.

§ 4-11-1 første ledd første punktum skal lyde:

Drikkevareemballasje, alkoholfrie drikkevarer mv., alkohol, tobakkvarer og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom varene leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn (tax free) for salg til passasjerer som reiser til utlandet eller som ankommer Norge med luftfartøy

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

 

Tilhørende lov