Delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, særavgiftsloven § 4 tredje punktum og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 3

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2015 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 3 og 4, lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3.

I

Skattedirektoratet gis myndighet til å treffe vedtak om tilleggsavgift etter lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3. 

Finansdepartementets myndighet til å fatte vedtak om fritak for eller nedsettelse av avgiftskrav, herunder tilleggsavgift og renter, etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 4 tredje punktum, lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3 delegeres til Skattedirektoratet.

Myndighetene kan videredelegeres.

II

Delegeringen trer i kraft fra 1. januar 2016, og gjelder fram til og med 31. desember 2016.

 

Tilhørende lov