Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

Finansdepartementet

Lov 19. juni 1959 nr. 2 Lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter