Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2013 med i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                           I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 3-3 første ledd skal lyde:

Ved første gangs registrering av brukte motorvogner gjøres det følgende fradrag i avgiften:

Alder over 1 måned                                     2 pst.

Alder over 2 måneder                                  4 pst.

Alder over 3 måneder                                  6 pst.

Alder over 4 måneder                                   8 pst.

Alder over 5 måneder                                  10 pst.

Alder over 6 måneder                                  12 pst.

Alder over 7 måneder                                  14 pst.

Alder over 8 måneder                                  15 pst.

Alder over 9 måneder                                  16 pst.

Alder over 10 måneder                                17 pst.

Alder over 11 måneder                                18 pst.

Alder over 1 år                                           19 pst.

Alder over 1 år og 2 måneder                       20 pst.

Alder over 1 år og 4 måneder                       21 pst.

Alder over 1 år og 6 måneder                       22 pst.

Alder over 1 år og 8 måneder                       23 pst.

Alder over 1 år og 10 måneder                     24 pst.

Alder over 2 år                                           26 pst.

Alder over 2 år og 6 måneder                       30 pst.

Alder over 3 år                                          33 pst.

Alder over 3 år og 6 måneder                       37 pst.

Alder over 4 år                                          40 pst.

Alder over 4 år og 6 måneder                      44 pst.

Alder over 5 år                                          47 pst.

Alder over 5 år og 6 måneder                      51 pst.

Alder over 6 år                                          55 pst.

Alder over 6 år og 6 måneder                       59 pst.

Alder over 7 år                                          62 pst.

Alder over 7 år og 6 måneder                      66 pst.

Alder over 8 år                                          69 pst.

Alder over 8 år og 6 måneder                      73 pst.

Alder over 9 år                                          76 pst.

Alder over 10 år                                        78 pst.

Alder over 11 år                                        80 pst.

Alder over 12 år                                        82 pst.

Alder over 13 år                                        84 pst.           

Alder over 14 år                                        86 pst.

Alder over 15 år                                        88 pst.

Alder over 16 år                                        89 pst.

Alder over 18 år                                        90 pst.

Alder over 20 år                                        91 pst.

Alder over 22 år                                        92 pst.

Alder over 24 år                                        93 pst.

Alder over 26 år                                        94 pst.

Alder over 28 år                                        95 pst.

§ 3-3 tredje ledd skal lyde:

Ved fastsettelse av motorvognens alder skal tidspunktet for første gangs registrering legges til grunn. En motorvogn anses å være 30 år 1. januar i det året det har gått 30 år siden første gangs registrering.

§ 5-1 første ledd skal lyde:

Dersom motorvogner endrer avgiftsmessig status eller det skjer endringer i det avgiftsmessige grunnlaget, skal det betales tillegg i engangsavgiften.

§ 5-2 tredje og fjerde ledd skal lyde:

I utregnet avgift gjøres fradrag (bruksfradrag) basert på motorvognens registreringstid etter satsene i § 3-3.

Registreringstiden regnes fra tidspunktet for første gangs registrering og frem til tidspunktet for endringen av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag.

Ny § 5-3 skal lyde:

§ 5-3. Beregning av tilleggsavgift for motorvogner som er registrert i Norge før 1. januar 2014

Ved beregning av tilleggsavgift ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag etter § 5-2, skal det for motorvogn som er registrert i Norge før 1. januar 2014 gjøres fradrag i utregnet avgift etter følgende satser:

Registreringstid over 1 år:                           15 pst.

Registreringstid over 2 år:                           30 pst.

Registreringstid over 3 år:                           45 pst.

Registreringstid over 4 år:                           55 pst.

Registreringstid over 5 år:                           65 pst.

Registreringstid over 6 år:                           75 pst.

Registreringstid over 7 år:                           85 pst.

Registreringstid over 8 år:                           90 pst.

Registreringstid over 9 år:                           95 pst.

For motorvogn med mer enn 10 års registreringstid skal det ikke beregnes tilleggsavgift.

For motorvogn som har vært registrert i utlandet før første gangs registrering i Norge (bruktimportert), skal tilleggsavgiften ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag utgjøre differansen mellom tidligere innbetalt avgift og den avgift den endrede motorvogn ville utløst etter reglene som gjald da motorvognen ble registrert i Norge for første gang. I dette beløpet gjøres det så fradrag etter satsene i første ledd. 

Registreringstiden etter § 5-3 regnes fra tidspunktet for første gangs registrering i Norge og frem til tidspunktet for endringen av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag.

Någjeldende §§ 5-3 og 5-4 blir nye §§ 5-4 og 5-5.

                                                           II

Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2014.

 

Tilhørende lov