Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 10. april 2018 i medhold av motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 1 første ledd og Stortingets vedtak om engangsavgift § 3 femte ledd

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 3-1 femte ledd skal lyde:
For motorvogner med EPA- eller NRCan baserte CO2-verdier fastsatt av veimyndighetene benyttes disse i avgiftsberegningen.

Nå gjeldende femte til syvende ledd blir sjette til nytt åttende ledd.

II

Endringene under I trer i kraft 15. april 2018.

Tilhørende lov