Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 2015 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, Stortingets årlige avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelser.

I

Ny § 7-3 syvende ledd skal lyde:

Vilkårene i annet, tredje og femte ledd gjelder ikke for motorvogn som nevnt i § 7-1 annet punktum.

Nåværende syvende ledd blir nytt åttende ledd.

II

Endringene trer i kraft 12. oktober 2015. 

Tilhørende lov