Forskrift om endringer i forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2020 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§3-1 skal lyde:

§ 3-1. Avgiftsgrunnlag

Avgiften beregnes på grunnlag av de kjøretekniske data som er lagt til grunn ved motorvognens godkjenning etter vegmyndighetenes regelverk.

For motorvogner som er godkjent etter testsyklusen WLTP (Worldwide Harmoniced Light Vehicles Test Procedure) skal CO2-komponenten beregnes på grunnlag av WLTP verdien. Ved beregningen benyttes verdiene som oppgis i feltet «kombinert» i samsvarssertifikat. Dersom CO2-verdien ikke følger av samsvarssertifikatet eller er bekreftet av produsent, kan CO2-verdien som oppgis i feltet «kombinert» i motorvognens vognkort benyttes. For ladbare hybridbiler benyttes CO2-verdien som oppgis i feltet «vektet kombinert» tilsvarende.

For motorvogner som er godkjent etter testsyklusen NEDC (New European driving Cycle) skal CO2-komponenten beregnes på grunnlag av NEDC-verdien. Denne verdien skal multipliseres med 1,24 i avgiftsgruppe a og j, og med 1,22 i avgiftsgruppe b. Ved beregningen benyttes CO2-verdien som oppgis i feltet «kombinert» i typegodkjenningen eller enkeltgodkjenningen. For ladbare hybridbiler benyttes CO2-verdien som oppgis i feltet «vektet kombinert» tilsvarende.

Dersom det ikke fremgår om motorvognen er testet etter NEDC eller WLTP, beregnes CO2-komponenten etter beregningsmåten for

  1. WLTP dersom motorvognen er førstegangsregistrert i utlandet 1. september 2018 eller senere, eller ikke tidligere er registrert i utlandet
  2. NEDC dersom motorvognen er førstegangsregistrert før 1. september 2018.

CO2-komponenten for motorvogner med CO2-verdier som er basert på EPA (United States Environmental Protection Agency) eller NRCan (Natural Resources Canada) og som er fastsatt av vegmyndighetene, beregnes på grunnlag av disse fastsatte verdiene med beregningsmåten for CO2-komponenten som gjelder for WLTP.

Motorvogner som ikke er godkjent etter testsyklusene WLTP eller NEDC, eller omfattes av femte ledd, benytter slagvolum som avgiftsgrunnlag.

For motorvogner som ikke har fastsatt verdi for utslipp av NOX, settes dette til det utslipp som den aktuelle motorvogngruppe maksimalt tillates å ha (grenseverdi) etter vegmyndighetenes regelverk. Dersom det etter vegmyndighetenes regelverk er oppgitt flere alternative grenseverdier, benyttes den laveste utslippsverdien. For motorvogner som ble produsert før det ble innført grenseverdier for utslipp av NOX, settes utslippet til den tidligst gjeldende grenseverdi for den aktuelle motorvogngruppe. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for motorvogner som har fastsatt verdi for utslipp av NOX etter en annen målemetode enn den som følger av vegmyndighetenes regelverk.

For motorvogn som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor og som er utstyrt med batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde (ladbare hybridbiler), skal det gjøres et prosentvis fradrag i vektavgiftsgrunnlaget. For ladbare hybridbiler med elektrisk rekkevidde på 50 km eller mer er fradraget 23 pst. For ladbare hybridbiler med elektrisk rekkevidde under 50 km fastsettes fradragsprosenten ved å multiplisere maksimal fradragsprosent (23 pst.) med andelen kjøretøyets elektriske rekkevidde utgjør av den definerte elektriske rekkevidden (50 km).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Tilhørende lov