Forskrift om endringer i forskrift om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 22. mars 2021 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift gjøres følgende endringer:

§ 4 oppheves.

§ 6 skal lyde:

1. Navneendring
Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy som skyldes endring av personnavn eller firmanavn.

2. Ektefeller
Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy på ektefelle. Fritaket omfatter også omregistrering på ektefelle i forbindelse med separasjon, skilsmisse eller dødsfall.

3. Arv mellom foreldre og barn
Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy mellom foreldre og barn ved arv. Fritaket gjelder ikke forskudd på arv.

4. Gamle kjøretøy
Avgiftsfritaket for kjøretøy som er 30 år eller eldre, bestemmes ut fra kjøretøyets registreringsår ifølge motorvognregisteret. Fritaket gjelder kjøretøy som er 30 år eller eldre i omregistreringsåret.

For kjøretøy som importeres, bestemmes avgiftsfritaket ut fra det registreringsår som blir lagt til grunn for registreringen her i landet og som tas inn i det norske motorvognregister.

5. Utloddet kjøretøy
Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen. Det er et vilkår for fritak at kjøretøyets registrerte eier har tillatelse til utlodding av kjøretøyet etter lotteriloven §§ 6 eller 7 i det tidsrommet kjøretøyet har vært registrert.

6. Diplomat- og NATO-vogner
Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy fremmed stats diplomatisk eller konsulær stasjon, diplomatisk eller konsulær tjenesteperson eller nevnte stasjoners utenlandske personell som nyter personlig toll- og avgiftsfrihet.

Det gis også fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy på NATO-hovedkvarteret i Norge og hovedkvarterets utenlandske personell som nyter personlig tollfrihet.

Når kjøretøy med registreringstilhørighet som nevnt ovenfor, blir omregistrert på eier som ikke har avgiftsfri status, skal avgift betales.

7. Fritak ved korttidsregistrering
Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøretøy som har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre. Det er et vilkår for fritak at

  1. ny registrering er foretatt
  2. kjennemerkene er registrert innkommet til Statens vegvesen eller
  3. de nødvendige dokumenter for omregistrering er innkommet til Statens vegvesen senest 2 måneder etter forrige

Fristen på to måneder skal regnes fra registreringsdato til og med samme dato i andre etterfølgende måned. I mangel av tilsvarende dato løper fristen ut på den siste dag i måneden. Ender fristen på en lørdag, helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helgedag, forlenges fristen til den nærmest følgende virkedag.

Fritaket etter første ledd gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtakets § 2 bokstav a—c, e—j og l.

For kjøretøy som er avregistrert innen to måneder fra siste registrering og blir dokumentert hogd eller levert til vraking på godkjent oppsamlingsplass, kan skattekontoret på søknad refundere betalt avgift.

8. Kjøpsheving og omlevering av førstegangsregistrert kjøretøy
Det gis fritak for avgift ved omregistrering tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering, etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser, av et første gangs registrert kjøretøy her i landet. Det er et vilkår at tidligere innberettet merverdiavgift er godskrevet etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Det gis også fritak for avgift ved omregistrering på ny eier av et kjøretøy som er registrert tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering som nevnt i første ledd. Det er et vilkår for fritaket at salget til ny eier er belastet med merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

9. Kjøpsheving av brukt kjøretøy
Kjøper av brukt kjøretøy kan på søknad til skattekontoret få refundert betalt omregistreringsavgift ved kjøpsheving etter kjøpslovens bestemmelser når

  1. kjøper har betalt eller blitt belastet avgiften
  2. kjøpesummen er tilbakebetalt til kjøperen og
  3. selger ikke har refundert eller godskrevet kjøperen avgiften.

 10. Omorganisering av virksomhet
Det gis fritak ved omorganiseringer som er gjennomført med lovfestet selskapsrettslig kontinuitet, samt omorganisering som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven § 11-2 til § 11-5, § 11-11 og § 11-20 med tilhørende forskrifter.

11. Sletting
Det oppstår ikke avgiftsplikt dersom medeier strykes (slettes) fra motorvognregisteret, eller der eier og medeier bytter plass i motorvognregisteret.

12. Elektriske kjøretøy
Det gis fritak ved omregistrering av motorvogn som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogn hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller.

Fritaket omfatter ikke motorvogn

  1. som under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av ekstern forbrenningsmotor
  2. som til fremdrift benytter stempeldrevet forbrenningsmotor som kan benytte hydrogen som drivstoff.

13. Dokumentasjon for avgiftsfritak
Det skal kunne dokumenteres at vilkårene for avgiftsfritak er oppfylt.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov