Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 16. februar 2016 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 omregistreringsavgift gjøres følgende endring:

§ 6 nr. 7 annet ledd skal lyde:

Fritaket etter første ledd gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtakets § 2 bokstav a-c, e-j og l.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov