Forskrift om endringer i forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 22. mars 2021 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 4-1 annet punktum skal lyde:

Det er et vilkår for fritak at vedkommende motorvogn blir godkjent og registrert som ambulanse ved første gangs registrering, og at kjøretøyet skal brukes i ambulansetjenesten til et regionalt helseforetak.

§ 4-3 skal lyde:

§ 4-3. Beltemotorsykkel

Beltemotorsykkel som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal nytte motorvognen i ambulansetjeneste, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 7 bokstav h.

Ny § 4-14 skal lyde:

§ 4-14. Dokumentasjon for avgiftsfritak

Det skal kunne dokumenteres at vilkårene for avgiftsfritak er oppfylt.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov