Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2016 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 3-1 fjerde ledd skal lyde:

For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler) skal det gjøres et fradrag på 5 pst. i vektavgiftsgrunnlaget. Dersom motorvognen er utstyrt med batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde (ladbare hybridbiler), skal fradraget i vektavgiftsgrunnlaget utgjøre 26 pst.

Ny § 4-12 skal lyde:

§ 4-12. Amatørbygde kjøretøy

Det gis fritak for motorvogner som fremstilles, godkjennes og registreres i medhold av forskrift 10. oktober 2013 nr. 1217 om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy.

Overskriften i kapittel VII skal lyde:

VII. Refusjon av engangsavgift ved utførsel av motorvogn og forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy

§ 7-3 fjerde ledd skal lyde:

Utførsel av motorvognen må dokumenteres ved attestert utførselsdeklarasjon. Ved beregning av refusjonsbeløpet skal dato for utførselsdeklarasjon legges til grunn. Skattekontoret kan i særlige tilfeller fravike kravet om attestert utførselsdeklarasjon dersom utførselen dokumenteres på annen betryggende måte.

§ 7-3 femte ledd skal lyde:

Refusjonsbeløpet kan ikke utbetales før motorvognen er avregistrert i det norske motorvognregisteret og utførsel er dokumentert.

Ny § 7-5 skal lyde:

§ 7-5 Forholdsmessig engangsavgift for leie- og leasingkjøretøy

Dersom en motorvogn skal benyttes i Norge i et avgrenset tidsrom på bakgrunn av en tidsbegrenset leie- eller leasingkontrakt, kan det etter søknad tillates innbetaling av forholdsmessig engangsavgift for den planlagte bruksperioden.

Søknad sendes skattekontoret i forkant av registrering av motorvognen i Norge.

Ny § 7-6 skal lyde:

§ 7-6 Beregning av forholdsmessig avgift

Forholdsmessig avgift skal betales ved første gangs registrering av motorvognen med en forholdsvis andel av ordinær avgift tilsvarende leie- eller leasingkontraktens varighet. Forholdsmessig avgift beregnes med en prosentsats av ordinær avgift tilsvarende den bruksfradragssats for en periode av samme varighet som fremkommer av § 3-3.

Ny § 7-7 skal lyde:

§ 7-7 Permanent bruk av motorvognen i Norge

Dersom motorvognen ønskes benyttet i Norge på permanent basis etter utløpet av leie- eller leasingperioden, må ordinær engangsavgift betales. Avgiften skal beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for utløp av leie- eller leasingkontrakten. Bruksfradrag beregnes etter reglene i §§ 3-3 og 3-4.

Søknad om betaling av ordinær engangsavgift sendes skattekontoret senest tre uker før utløpet av leie- eller leasingkontrakten.

Ny § 7-8 skal lyde:

§ 7-8 Forlengelse av leie- eller leasingperioden

Dersom leie- eller leasingforholdet forlenges, må det betales ny forholdsmessig avgift for den forlengede perioden. Avgiften skal utgjøre den forholdsmessige andelen av ordinær avgift som tilsvarer den forlengede perioden. Forlengelse av perioden kan kun innvilges én gang.

Søknad om forlengelse sendes skattekontoret senest tre uker før utløpet av opprinnelig leie- eller leasingkontrakt.

Ny § 7-9 skal lyde:

§ 7-9 Avbrudd i leie- eller leasingforholdet

Dersom leie- eller leasingforholdet avbrytes og motorvognen tas ut av bruk og avregistreres før utløpet av den planlagte leie- eller leasingperioden, tilbakebetales for mye betalt forholdsmessig avgift.

Den avgift som tilbakebetales skal tilsvare differansen mellom forholdsmessig avgift for den opprinnelig planlagte perioden og forholdsmessig avgift for den forkortede perioden. Beløpet som skal tilbakebetales kan ikke overstige det beløp som er betalt i forholdsmessig avgift ved første gangs registrering i Norge.

Søknad om tilbakebetaling sendes skattekontoret.

Ny § 7-10 skal lyde:

§ 7-10 Vilkår for forholdsmessig avgift

Leie- eller leasingkontrakten kan, inkludert eventuell forlengelse, maksimalt være av 5 års varighet.

Motorvognen må tas ut av bruk og avregistreres i Norge innen 14 dager etter kontraktstidens utløp. Skifte av eier i motorvognregisteret uten at leie- eller leasingforholdet må avbrytes tillates bare i de tilfeller der leie- eller leasingkontrakten fullføres som opprinnelig planlagt. Skifte av leie- eller leasingtaker tillates bare i de tilfeller der en ny leie- eller leasingtaker trer inn i avtalen på uendrede vilkår. Søknad om eierskifte eller skifte av leie- eller leasingtaker sendes skattekontoret senest tre uker før ønsket endringstidspunkt.

Motorvognen kan ikke gjennomgå endring i avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag etter reglene i §§ 5-1 til 5-5 i løpet av planlagt leie- eller leasingperiode.

Dersom motorvognen vrakes før planlagt leie- eller leasingperiode er utløpt, tilbakebetales ikke avgift for den resterende delen av perioden.

II

Forskriften  trer i kraft 1. januar 2017.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen