Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2012 med hjemmel i Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 2 og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøy og båter § 1

                                                     I

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift gjøres følgende endringer:

§ 6 nr. 7 andre ledd skal lyde:
Fritaket etter første ledd gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter bestemmelsene i avgiftsvedtaket § 2 bokstav a-c og e-j.

§ 6 nr. 8 skal lyde:
8. Kjøpsheving og omlevering av førstegangsregistrert kjøretøy

Tollregionen kan gi fritak for avgiften ved omregistrering tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering av et første gangs registrert kjøretøy her i landet.

Det må fremlegges en erklæring fra selger og kjøper om at kjøpet er hevet eller omlevert etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser, eventuelt utskrift fra rettsprotokoll som bekrefter dette. Videre må det  dokumenteres at selger som følge av kjøpshevingen eller omleveringen har fått godskrevet tidligere innberettet merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

Tollregionen kan også gi fritak for avgiften ved omregistrering på ny eier av et kjøretøy som er registrert tilbake på selger som følge av kjøpsheving eller omlevering som nevnt i første ledd. Det er en forutsetning for fritaket at salget til ny eier er belastet med merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser.

                                                      II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2013.

Tilhørende lov

Til toppen