Forskrift om endring i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. november 2012 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3, § 9-4 jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov