Lover og regler

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-3 jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708. Endringer: Endret ved forskrifter 28 aug 2013 nr. 1252, 3 sep 2014 nr. 1144, 11 des 2014 nr. 1581, 2 sep 2015 nr. 1020, 1 april 2016 nr. 348.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov