Forskrift om endring i forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. desember 2020 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-1, jf. § 9-3 og delegeringsvedtak 2. desember 2016 nr. 1426.

Se forskriften på lovdata.no