Høring av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til ny forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (heretter RÅK-importforskriften). Forslaget er ment å erstatte nåværende forskrift 21. desember 2001 nr. 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2012

Vår ref.: 201201410

 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • Hoff Norske Potetindustrier BA
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)
 • Konkurransetilsynet
 • NHO Mat og Bio
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Felleskjøp
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Nortura
 • Statens landbruksforvaltning
 • Synnøve Finden ASA