Forskrift om endring av forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2020 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 7-2.

I

I forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge gjøres følgende endring:

§ 5 ny bokstav l skal lyde:

l) Motorvogn registrert for bruk på Svalbard

Person som er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard, kan innføre og midlertidig bruke en motorvogn registrert for bruk på Svalbard her i landet. Den totale bruken må ikke overstige 93 dager i løpet av en 12-måneders periode.

Bruk som nevnt i første ledd skal meldes til skattemyndighetene før motorvognen innføres til Fastlands-Norge. Meldingen skal inneholde brukerens navn, motorvognens kjennemerke, og tidsperioden motorvognen skal brukes i Norge.

Skattedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan meldingen til skattemyndighetene skal skje.

Motorvognen må gjenutføres til Svalbard innen utløpet av den innmeldte perioden.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2021.

Tilhørende lov