Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 20. januar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 62

                                              I

I forskrift 20. juni 1986 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge gjøres følgende endringer:

§ 1 femte, sjette og sjuende ledd skal lyde:

Med privatlånt kjøretøy menes motorvogn som stilles til rådighet for privatpersoner av privatpersoner med eller uten vederlag.
Med bruk menes i denne forskrift enhver form for disponering.
Motorvogn som ikke er registreringspliktig etter bestemmelsene i hjemlandet eller som tidligere ikke er fortollet i Norge, regnes også som utenlandsregistrert.

Ny § 5 bokstav k skal lyde:

k) Privatlånte kjøretøy
Person med fast oppholdssted i Norge, kan innføre og midlertidig bruke et utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy her i landet. Den totale bruken av utenlandsregistrerte privatlånte kjøretøyer etter denne bestemmelsen må ikke overstige 25 dager i løpet av en 12 måneders periode.
Bruk som nevnt i første ledd skal meldes til tollmyndighetene før kjøretøyet innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som har lånt kjøretøyet som kan melde bruken til tollmyndighetene. Melding skal inneholde låntakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontaktinformasjon på låntaker, kjøretøyets kjennemerke, utlåners navn, kontaktinformasjon på utlåner og tidsperioden kjøretøyet skal brukes i Norge. Dersom utlåner er en annen enn eier må også eiers navn og kontaktinformasjon oppgis. Toll- og avgiftsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan melding til tollmyndighetene skal skje.

                                                 II

Endringene trer i kraft 1. februar 2014.

Tilhørende lov

Til toppen