Forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer (IB-forskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2020 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-4 tredje ledd og kgl.res. 20. desember 2019.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov