Høring – Forskrift om beredskapslagring av såkorn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2012

Resultat:

I jordbruksoppgjøret 2011 ble partene enige om å innføre ”et tilskudd for beredskaps­lagring av såkorn på 60 øre per kg for overlagret såkorn innenfor en bevilgning på 3,5 millioner kroner”, jf. Prop. 126 S (2010–2011) Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m. Vedlagt følger Landbruks- og matdepartementets forslag til forskrift som regulerer vilkårene for utbetalingen av dette tilskuddet. Forslaget bygger på et forskriftsutkast utarbeidet av Statens landbruksforvaltning (SLF).

Landbruks- og matdepartementet ber at om eventuelle kommentarer til forskriftsutkastet er departementet i hende innen fredag 22. juni 2012.