Historisk arkiv

Forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. desember 1998 i medhold av jordbruksoppgjøret og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endret ved forskrift 30 juni 2000 nr. 707.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov