Forskrift om endring i forskrift 08. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 04.09.06

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 04.09.06 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov av 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. § 3 og § 6.

I

I forskrift 08. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn gjøres følgende endringer:

§ 4, 3. ledd, skal lyde:

Tilskuddet gis etter sats fastsatt i jordbruksoppgjøret.

§ 5, 3. ledd, skal lyde:

Prisutjevningsbeløp på kraftfôr skal fastsettes slik at norskprodusert korn og oljefrø sikres muligheter til avsetning til de priser som er avtalt i jordbruksoppgjøret. Det skal ved fastsetting av prisutjevningsbeløpet tas hensyn til at korn, oljefrø og andre råvarer som anvendes som innsatsvarer i kraftfôrproduksjonene, får likeverdige priser i forhold til den enkelte råvares fôrverdi.

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov