Høring - Forslag til endring i § 5 om prisutjevningsbeløp i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Forskrift om endring i forskrift 08. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn. Fastsatt 04.09.06.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.07.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200601154-/SSa

06.06.06

Høring - Forslag til endring i § 5 om prisutjevningsbeløp i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Det vises til jordbruksforhandlingene 2006, pkt. 6 i sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16.05.06 der det bl.a. heter:

”Partene har merket seg at Landbruks- og matdepartementet vil sende på høring forslag til endring i § 5 om prisutjevningsbeløp i forskrift om prisnedskrivings­tilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markeds­ordningen for korn. Intensjonen med forslaget til forskriftsendringen, som innebærer at for­bindelsen mellom prisutjevningsbeløp og GSP-tollsats oppheves, er å bidra til å sikre fortsatt GMO-fri soyamelproduksjon i Norge og bringe prisen på importert soyamel opp mot målpris.”

Gjeldende § 5, 3. ledd, lyder:
”Prisutjevningsbeløp på kraftfôr skal til enhver tid tilsvare den gjeldende tollsats for import av tilsvarende vare fra ordinære GSP-land.”

Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreslår at § 5, 3. ledd, endres til:

”Prisutjevningsbeløp på kraftfôr skal fastsettes slik at norskprodusert korn og oljefrø sikres muligheter til avsetning til de priser som er avtalt i jordbruksoppgjøret. Det skal ved fastsetting av prisutjevningsbeløpet tas hensyn til at korn, oljefrø og andre råvarer som anvendes som innsatsvarer i kraftfôrproduksjonene, får likeverdige priser i forhold til den enkelte råvares fôrverdi.”

Høringsfrist: 17.07.06.

Nærmere om forslaget
Statens landbruksforvaltning (SLF) administrerer i dag tollnedsettelser for proteinkraftfôr hver måned. Svingninger i verdensmarkedspris/noteringspris på mer enn 5 % utløser endringer i tollsatsene. Norskprodusert soyamel fra Denofa er representantvaren for proteinråvarer og ”målprisen” for representantvaren er fastsatt i forhold til bestemmelser i jordbruksavtalen. Differansen mellom Denofas engrospris på ekstrahert soyamel og målprisen beregnes som prisutjevningsbeløp og innkreves månedlig av SLF for soyamel som Denofa selger til det norske husdyrfôrmarkedet. Prisutjevningsbeløpet og GSP-tollsatsen på soyamel er like og det er prisutjevningsbeløpet som er styrende for tollsatsen.

I Denofas engrospris er det lagt inn kostnadsdekning knyttet til kravet om at varen skal være GMO-fri og fri for salmonella. Hovedårsaken til merprisen fra Denofa er de ekstra kostnadene som følge av et spesielt program for å sikre at soyabønnene som importeres fra Brasil er GMO-frie.

Merkostnadene skyldes flere forhold, bl.a. at det historisk sett, med utgangspunkt i genteknologiloven har vært oppstilt krav om tilnærmet nulltoleranse når det gjelder innblanding av GMO i GMO-frie produkter. Miljøverndepartementet (MD) endret på kravene til nulltoleranse i september 2004 og godkjente at produkter til bruk som mat, fôr eller til videreforedling, som inneholder inntil 0,5 % GMO som er positivt risikovurdert i EU, eller 0,9 % som er godkjent i EU, kan importeres til Norge og omsettes her uten særskilt godkjenning og merking. Forutsetningen er at virksomhetene kan dokumentere at innblandingen er utilsiktet eller teknisk uunngåelig. MD understreket at terskelverdiene er maksimumsgrenser, og at virksomhetene må forsøke å få lavest mulig GMO-innblanding.

Merprisen for GMO-fri vare produsert ved Denofa i forhold til direkte import av soyamel fra GSP-land som Brasil, gjør at soyamel med GSP-opprinnelse kan importeres til under målpris. Det er ikke hensikten og kan føre til økt bruk av protein (soya) på bekostning av norsk korn.

Forslaget til forskriftsendring, som innebærer at forbindelsen mellom prisutjevningsbeløp og GSP-tollsats oppheves, vil bidra til å sikre avsetning av norsk korn til de priser som er avtalt i jordbruksoppgjøret. Tollsatsen på importert soyamel vil fastsettes i henhold til bestemmelsene i § 21 i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, uten kobling mot prisutjevningsbeløpet, og medføre at prisen på importert soyamel vil bringes opp mot målpris. Endringer i beregning av tollsatser for soyamel vil medføre at tollsatsene blir noe høyere. Soyamel fra GSP-land vil etter endringsforslaget kunne importeres til målpris, dvs. til samme pris som norske kraftfôrprodusenter må betale for norskprodusert soyamel. Forslaget vil legge til rette for fortsatt GMO-fri soyamelproduksjon i Norge, basert på import av et betydelig kvantum GMO-frie soyabønner fra GSP-land.

Prisutjevningsbeløpet på norskprodusert soyamel fastsettes av SLF. Prisutjevningsbeløpet vil settes lik differansen mellom målpris på soyamel og verdensmarkedspris tillagt et pristillegg, fastsatt av SLF, knyttet til kostnadene med det spesielle programmet som skal sikre at soyabønnene som importeres er GMO-frie.

Forslaget til forskriftsendring vil også gi en klarere hjemmel for å ilegge prisutjevningsbeløp for råvarer som importers tollfritt og som nyttes til dyrefôr. Et eksempel her er urea som klassifiseres som gjødsel i tolltariffen og dermed er tollfritt. Urea er ikke et proteinfôrmiddel i tradisjonell forstand, men en nitrogentilførsel som danner grunnlaget for produksjon av mikrobeprotein hos drøvtyggere. For at urea som innsatsvare i produksjonen av kraftfôr til husdyr skal være likeverdig kostnadsmessig med andre råvarer sett ut i fra fôrverdi, har urea vært underlagt ordningen med prisutjevningsbeløp. For å oppnå dette har SLF dispensert fra forskriften, jf. § 10, ved beregning av prisutjevningsbeløpet. Dersom ordlyden i § 5, 3. ledd, hadde blitt benyttet ved beregningen, ville prisutjevningsbeløpet for urea blitt null i likhet med tollsatsen. Urea er ikke eneste råvare der denne problemstillingen er aktuell. Tørkede erter og avfallsprodukt fra ris er andre eksempler.

Administrative og økonomiske konsekvenser
For landbruksmyndighetene vil forslaget ikke å medføre vesentlige administrative konsekvenser.

Det antas at forslaget ikke vil gi vesentlige utslag i prisen på kraftfôr.

Prisutjevningsbeløpet på norskprodusert soyamel fastsettes som nevnt av SLF og innbetales til statskassa. Ved uendret pristillegg knyttet til programmet som skal sikre GMO-frie soyabønner, vil prisutjevningsbeløpet som nå bli påvirket av prisendringer på verdensmarkedet.

Med hilsen

Leif Forsell e.f.
ekspedisjonssjef

Sigurd Sandaaker
seniorrådgiver