Høring - forslag til endring i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2005

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200402238-/SSA

03.06.05

Høring - forslag til endring i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har utarbeidet forslag til endring av § 5, 3. ledd, i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn.

Gjeldende § 5, 3. ledd lyder:

”Prisutjevningsbeløp på kraftfôr skal til enhver tid tilsvare den gjeldende tollsats for import av tilsvarende vare fra ordinære GSP-land.”

LMD foreslår at § 5. 3. ledd endres til:

”Prisutjevningsbeløp på kraftfôr skal fastsettes slik at norskprodusert korn sikres muligheter til avsetning til de priser som er avtalt i jordbruksoppgjøret. Dessuten skal det tas hensyn til at andre råvarer som anvendes i tilvirkningen av kraftfôr skal kunne gå inn i kraftfôrproduksjonen med likeverdige kostnader (priser) i forhold til den fôrverdi den enkelte råvare representerer.”

Nærmere om forslaget:
Statens landbruksforvaltning (SLF) administrerer i dag tollnedsettelser for proteinkraftfôr hver måned. Svingninger i verdensmarkedspris/noteringspris på mer enn 5 % utløser endringer i tollsatsene. Norskprodusert soyamel fra Denofa er representantvaren for proteinråvarer og ”målprisen” for representantvaren er fastsatt i forhold til bestemmelser i jordbruksavtalen. Differansen mellom Denofas engrospris på ekstrahert soyamel og målprisen beregnes som prisutjevningsbeløp (PU) og innkreves månedlig av SLF for soyamel som Denofa selger til det norske husdyrfôrmarkedet. PU-beløpet og GSP-tollsatsen på soyamel er like og det er PU-beløpet som er styrende for tollsatsen.

I Denofas engrospris er det lagt inn kostnadsdekning knyttet til kravet om at varen skal være GMO-fri og fri for salmonella. Hovedårsaken til merprisen fra Denofa er de ekstra kostnadene som påløper for å sikre at soyabønnene som importeres er GMO-frie.

Merkostnadene skyldes flere forhold, bl.a. at det historisk sett, med utgangspunkt i genteknologiloven har vært oppstilt krav om tilnærmet nulltoleranse når det gjelder innblanding av GMO i GMO-frie produkter. Miljøverndepartementet (MD) endret på kravene til nulltoleranse i september 2004 og godkjente at produkter til bruk som mat, fôr eller til videreforedling, som inneholder inntil 0,5 % GMO som er positivt risikovurdert i EU, eller 0,9 % som er godkjent i EU, kan importeres til Norge og omsettes her uten særskilt godkjenning og merking. Forutsetningen er at virksomhetene kan dokumentere at innblandingen er utilsiktet eller teknisk uunngåelig. MD understreket at terskelverdiene er maksimumsgrenser, og at virksomhetene må forsøke å få lavest mulig GMO-innblanding.

Merprisen for GMO-fri vare produsert ved Denofa i forhold til direkte import av soyamel fra GSP-land, gjør at soyamel med GSP-opprinnelse kan importeres til under målpris. Det er ikke hensikten og kan føre til økt bruk av protein (soya) på bekostning av norsk korn, jf. årets jordbruksoppgjør der partene er enige om at forbruket av proteinråvarer til kraftfôr har økt kraftig de siste årene og mer enn ønskelig og nødvendig. Jordbruksavtalen innebærer at målprisen for proteinvarer i kraftfôr ikke endres, men at beregningsmetoden for prisutjevningsbeløp på proteinråvarer justeres av SLF på en slik måte at den også tar hensyn til energidelen i proteinråvarer.

Forslaget til forskriftsendring, som innebærer at forbindelsen mellom PU-beløp og GSP-tollsats oppheves, vil bidra å sikre avsetning av norsk korn til de priser som er avtalt i jordbruksoppgjøret. Tollsatsen på importert soyamel fastsettes i henhold til bestemmelsene i § 18 b i forskrift om administrative tollnedsettelser, uten kobling mot PU-beløpet.

Høringsfrist: 21. juni 2005

I henhold til utredningsinstruksen, pkt. 5.2, skal høringsfristen være 3 måneder, og ikke mindre enn 6 uker. Kortere frist kan fastsettes i henhold til instruksens pkt. 1.3. Beslutning om fravikelse fattes av statsråden i fagdepartementet. Ovennevnte forskriftsendring har nær sammenheng med jordbruksoppgjøret. Kommende jordbruksavtale gjelder fra 01.07.05 for målpriser. Foreslåtte forskriftsendring skal bidra til å sikre at norskprodusert korn sikres muligheter til avsetning til de priser som er avtalt i jordbruksoppgjøret og bør iverksettes fra samme dato, 01.07.05. På dette grunnlag har statsråden godkjent fravikelse av høringsfristen, jf. utredningsinstruksen pkt. 1.3.

Kopi: Statens landbruksforvaltning

Med hilsen

Leif Forsell e.f.
ekspedisjonssjef

Sigurd Sandaaker
fung. avdelingsdirektør

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Denofa AS
 • Fellesmøllenes Servicekontor A/S
 • Finansdepartementet
 • Fiskå mølle A/S
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Handelsmøllenes forening
 • Konkurransetilsynet
 • Kornbøndenes Interesseorganisasjon
 • Miljøverndepartementet
 • Moderniseringsdepartementet
 • Nordisk Korn A/S
 • Norges Bondelag
 • Norgesfôr
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norske Felleskjøp
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Unikorn AS