Forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 3. juli 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endringer: Endret ved forskrifter 20 juni 2003 nr. 724, 9 jan 2004 nr. 178, 26 sep 2008 nr. 1047, 3 sep 2014 nr. 1144. Rettelser: 11.08.2003 (§ 4 pkt. 4.2 bokstav c).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov