Endring i forskrift 2002-07-03 nr 779 om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20.06.2003

1. § 4.1. Pristilskudd skal lyde (endringer er markert i kursiv).

4.1. Pristilskudd

Satser for pristilskudd

(kr pr. kg)

(Basis/sertifisert frø)

Bladfaks

10,00

Strandrør

10,00

Rødsvingel sortene Klett og Frigg

10,00

Sauesvingel Lillian

20,00

Engrapp

20,00

Engkvein, krypkvein

25,00

Løk

300,00

(Basis)

Nordnorske timoteisorter avlet i Trøndelag

7,50

Pristilskuddet skal bare gis for vare som kvalitetsmessig fyller kravene til sertifisering. Dette innebærer at utbetalingene først kan skje når varen er renset, spire- og renhetsundersøkt, og godkjent.

2. § 4.2 a. første ledd andre punktum skal lyde:

For rødsvingelsortene Klett og Frigg og for sauesvingelsorten Lillian gis et arealtilskudd pr. dekar på kr 500,- i gjenleggsåret.

3. § 4.2 c. ny overskrift skal lyde:

Garantibeløp for brytsukkerert Aslaug og økologisk setteløk

4. § 4.2 c nytt andre ledd skal lyde:

Ved produksjon av økologisk setteløk, gis et garantibeløp på kr 15.000,- pr. dekar. Forutsetningen for utbetaling av garantibeløp, er at avlen vurderes som tilfredsstillende utført ved 1. gangs utbetaling av garantibeløp, er at avlen vurderes som tilfredsstillende utført ved første gangs vekstkontroll. Ved feilslått avling utbetales garantibeløpet, og dersom den økologiske setteløkavlingen utbringer et mindre beløp enn garantibeløpet, utbetales differansen som tilskudd.

Se forskriften på lovdata.no