Forskrift om endring av forskrift 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2022 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Tilhørende lov