Høring av nye tilskuddssatser for RÅK-ordningen 2023

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut på høring forslag til endringer i forskrift 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer. Forslag inne-bærer nye satser for prisnedskrivning (PNS) gjeldende fra 1. januar 2023, samt forslag til utvidelse av ordningens ferdigvareomfang.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2022

 • Finansdepartementet
 • Hoff SA
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Landbruksdirektoratet
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Nortura SA
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • TINE SA