Forskrift om endring av forskrift 1. april 2004 nr. 611 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. april 2013 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2 første ledd første og annet punktum og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 første ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov