Forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. april 2004 med hjemmel i lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 2 første ledd første og annet punktum, § 3 tredje ledd og § 10 første ledd annet punktum og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 første ledd. § 1 er en videreføring av kgl.res. 11. april 2003 nr. 461 § 1.Endringer: Endret ved forskrifter 26 april 2013 nr. 421, 26 april 2013 nr. 453, 25 april 2014 nr. 575, 3 sep 2014 nr. 1144, 15 des 2014 nr. 1613, 15 des 2014 nr. 1907.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov