Forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering av storfe og svin

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. april 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov