Forskrift om endring i forskrifter som følge av ny avlsforskrift

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. februar 2018 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 1.  EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 2, nr. 3 og del 2.1 nr. 8 (forordning (EU) 2016/1012).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov