Forskrift om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.Endringer: Endret ved forskrift 22 sep 2014 nr. 1223.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov