Lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr)

Dok.nr.8:288 L (2020–2021), Innst.451 L (2020–2021), Lovvedtak 133 (2020–2021). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 28. og 31. mai 2021. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se loven på lovdata.no