Forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 3. juli 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. <br>Endringer: Endret ved forskrifter 4 aug 2003 nr. 1006, 9 jan 2004 nr. 177, 20 feb 2004 nr. 451, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov